header_3
header_5
header_10
header_21
header_9
header_15
header_11
header_19
header_7
header_20
header_12
header_8
header_4
header_23

Klachtenreglement

LowsterCoaching & Trainingen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan goede relaties. Bent u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van LowsterCoaching & Trainingen, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Hiervoor kunt u zich richten tot Marjet van Noordenne, eigenaar van LowsterCoaching & Trainingen. U ontvangt binnen 48 uur een reactie op de klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.

Aansluitend wordt u binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht met de betrokken coach wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze LowsterCoaching & Trainingen de klacht kan verhelpen. Binnen vier weken daarna komt LowsterCoaching & Trainingen met een voorstel voor een oplossing.

Uitgangspunt

Bij de behandeling van klachten staat centraal het herstel van de verhoudingen tussen de klager en beklaagde. Dat betekent dat eerst geprobeerd wordt om samen tot overeenstemming te komen (eventueel door bemiddeling via het Klachtenloket). Lukt dit niet, dan is een zorgvuldige klachtenprocedure gewenst.

Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn:

  • het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten en opdrachtgevers tegen een coach van LowsterCoaching & Trainingen binnen een redelijke termijn en op zorgvuldige wijze af te handelen;
  • behoud en verbetering van de kwaliteit binnen de beroepsgroep door middel van een professionele klachtenbehandeling;
  • verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

Werkwijze klacht indienen bij Klachtenloket Adiona

Als de behandeling NIET uit hoofde van de Jeugdwet, WMO en WKKGZ is gestart kan er gebruik gemaakt worden van het Klachtenloket van Adiona. Mocht u samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de beroepsorganisatie Stichting Adiona via klachtenloket@adiona.nl. Deze zal de verdere afhandeling op zich nemen. De klacht en afhandeling worden vertrouwelijk behandeld. De klacht wordt geregistreerd en bewaard tot twee jaar na afhandeling. Na deze periode wordt het dossier vernietigd in verband met de privacy van betrokkenen.

Het volledige klachtenreglement van LowsterCoaching & Trainingen kunt u hier downloaden.

Werkwijze klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg

Indien de dienstverlening van de coach valt onder de Jeugdwet, dan is de klachtenregeling van het Klachtenloket van Adiona niet van toepassing. Voor klachten tijdens deze dienstverlening werkt LowsterCoaching & Trainingen via de onafhankelijke klachtencommissie: Klachtenportaal Zorg. Marjet van Noordenne is hiervoor lid van Klachtenportaal Zorg. Dit lidmaatschap betreft:

√ Klachtenregeling
√ Onafhankelijke Klachtenfunctionaris
√ Klachtencommissie jeugd (jeugdzorg onder de Jeugdwet)
√ Klachtencommissie WMO
√ Aansluiting bij de Wkkgz erkende Geschilleninstantie KPZ

De van toepassing zijnde Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg kunt u hier downloaden.