header_3
header_5
header_10
header_21
header_9
header_15
header_11
header_19
header_7
header_20
header_12
header_8
header_4
header_23

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met LowsterCoaching & Trainingen en alle daarmee verband houdende handelingen.

2. Bedrijfsomschrijving

LowsterCoaching & Trainingen is opgericht door M. van Noordenne en gevestigd te Ridderkerk. LowsterCoaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64349195.

3. Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het invullen van het aanmeldformulier. Verwijzing door uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.

4. Coaching

Ik werk het liefst met uw kind zonder aanwezigheid van de ouders, omdat veel kinderen zich dan opener opstellen en hun eventuele zorgen makkelijker uitspreken. Aan het einde van ieder coachingsgesprek bespreken we wat er nog meer nodig is en of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is. U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheden

Ik als kindercoach heb een inspanningsverplichting ten opzichte van u en uw kind. Dit betekent dat ik al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

6. Vertrouwelijkheid

Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg plaatsvindt met ex-partners, scholen, artsen en anderen. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden. De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

7. Tarieven

De kosten van de diensten van LowsterCoaching & Trainingen staan vermeld op de website. Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief btw.

8. Betalingsvoorwaarden

Na ieder coachtingsgesprek ontvangt u een factuur. Dient u direct te voldoen. Dit kan contant of per PIN. Voor de ‘Ik leer leren’-training ontvangt u vooraf een factuur. Deze kan in één keer of in vijf termijnen worden voldaan.

9. Verhindering deelname

Als u en/of uw kind verhinderd zijn voor een coachingsgesprek, kunt u de afspraak tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik helaas genoodzaakt om het volledige gesprekstarief in rekening te brengen.

10. Klachtenprocedure

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing voor uw situatie kan worden gevonden. Als er een conflict is van welke aard dan ook, proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen, dan kan juridische conflictbemiddeling (mediation) worden ingeschakeld. De mediator is geregistreerd in het NMI-register. Mocht het conflict niet worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.

11. Aansprakelijkheid

Mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid, dan is deze geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag.

12. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen u en LowsterCoaching & Trainingen.